Logo blå saman.no

Partnarskapsmøte

Partnarskapsmøtet skal sikre forankring og etterleving av samarbeidsavtalen, samt peike ut overordna retning for samarbeidet og tenesteutviklinga i helsefellesskapet. Parnarskapsmøtet er det øvste nivået i helsefellesskapet, og skal gje styringssignal til andre organ i samhandlingsstrukturen.

En gruppe personer i et møte
Frå partnarskapsmøtet i 2023.

 • Forankre samarbeidet på politisk - og styrenivå
 • Drøfte mål og rammer for helsefellesskapet
 • Gje overordna føringar for prioritering av samhandlingsområder - og tiltak
 • Fremje positive haldningar til samhandling og samarbeid    

Målgruppa for møtet er politisk og administrativ leiing i kommunar og i spesialisthelsetenesta i Helsefellesskapet i Bergensområdet.

I samsvar med Retningsline for deltaking og representasjon i Helsefellesskapet i Bergensområdet skal i tillegg følgande representantar inviterast:

 • Leiar og nestleiar frå Strategisk samarbeidsutval (jf. kap. 5.2.
 • Leiar frå kvart Områdeutval (jf. kap. 5.3.
 • 1 fastlegerepresentant 
 • 1 kommuneoverlege
 • 2 brukarrepresentantar (1 frå kommune og 1 frå spesialisthelsetenesta)
 • 1 representant frå KS
 • 1 representant hovudsamanslutningane

Partane er samde om at desse representantane i Strategisk samarbeidsutval (SSU) også er representantar i Partnarskapsmøte:

 • Kommuneoverlege- og fastlegerepresentant
 • Representant frå KS
 • Representant hovudsamanslutningane
 • Kommunale brukarrepresentanten i SSU er brukarrepresentant i Partnarskapsmøte
 • Brukarutvalet i Helse Bergen utpeikar brukarepresentant frå spesialisthelsetenesta til Partnarskapsmøte

 • Partnarskapsmøte vert gjennomført (minimum) 1 gong årleg
 • Strategisk samarbeidsutval (SSU) er programkomité for partnarskapsmøte
 • Samarbeidssekretariatet (pkt. 5.5.) er sekretariat for partnarskapsmøte
 • Vertskap og møteleiing alternerer annakvart år mellom kommunane og spesialisthelsetenesta

Partnerskapsmøte avholdes 15. februrar på Kulturhuset i Vaskerelven. 

TID: kl 09:00 - 15:00 (Registrering fra kl 08:30)

Helsefellesskapet i Bergensområdet arrangerte onsdag 19. april det første Partnarskapsmøtet etter implementering av ny samhandlingsmodell i september 2022.

Les meir om Partnarskapsmøte 2023

Sjå program for Partnarskapsmøte 2023 (PDF)

Følgebrev til Partnarskapsmøte 2023 (PDF)

 

Arr. dato 6. april 2022 kl.09:00-15:00 Program​​​​​​​​
​​Stad: Region Nordhordland Helsehus.
Presentasjonar Toppleiarmøtet 2022:

  ​​

  Arr. dato: 28. januar 2020 
  ​Program for Toppleiarmøtet 2021 (PDF)

  Presentasjonar Toppleiarmøtet 2021:

   Sist oppdatert 18.06.2024