Logo blå saman.no

Kontaktpunkt mellom kommunar og spesialisthelsetenesta

Kontakttelefonnummer til kommunane (PDF)​
Utskrivingsklare pasientar - For spesialisthelsetjenestens gjennomføring av tidligvarsel og varsel om utskrivningsklar pasient.

 

Sentralbord:  55 97 85 00

Førespurnadar frå fastlege/legevakt til vakthavande lege, for bistand til vurdering av behov for øyeblikkeleg hjelp innlegging, går via sentralbord. Medisinsk og kirurgisk/ortopedisk bakvakt er tilgjengeleg frå kl. 08.00-20.00 på kvardagar, og 09.00-18.00 i helger. I øvrige tidsrom kan ein rette førespurnad til primærvakt.

Telefonnummer til sengepostar

Telefonnummer som går på calling/vakttelefon på kveldstid

Medisinsk Klinikk:

Observasjonspost - 55 97 90 60 / 55 97 90 65  

Generell post - 55 97 91 12 / 55 97 91 20  / 55 97 91 22 
Vaktrom 1, 2 og 3; alle går over på calling etter et visst tidsrom

Hjerte-/lungepost - 55 97 91 27

Geriatrisk post - 55 97 90 91

Slagpost - 55 97 91 40

Sunniva sengepost - 55 97 94 20 

Kirurgisk Klinikk: 

Kirurgisk post H - 55 97 87 88

Ortopedisk post G - 55 97 87 72

Kirurgisk og Ortopedisk post F (5-døgnspost) - 55 97 87 62

Spørsmål vedrørande faktura for utskrivingsklare pasientar kan rettast til Fagsenter for kliniske system på telefon 91 80 95 93.  

Dersom ein ønsker å klage må denne sendast skriftleg til Fagsenter for kliniske system, Seksjon for IKT, Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Koordinerande einingar (KE) i kommunane,

Koordinerande einingar (KE) Helse Bergen

Koordinerande eining (KE) Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Kontaktpunkt for melding og tilbakemelding på avvik mellom kommunane og spesialisthelsetenesta 

Kontaktpunkt for melding av behov for kommunalt følgjepersonell under opphald i spesialisthelsetenesta. 

ROP forløp - kontaktpunkt kommunar i føretaksområdet_HB_oppdatert 03.08.17

​Kommuneoverlegar i Hordaland 2016

Sist oppdatert 19.12.2022