Logo blå saman.no

Personvern

Personvern handlar her om korleis nettstaden samlar inn og bruker informasjonen frå besøkande.

Ansvar

​Dataansvarleg

  • Dataansvarleg er Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus.

Databehandlar

  • Databehandlar er Norsk helsenett SF.

Norsk Helsenett er nasjonal tenesteleverandør og ansvarleg for utvikling og forvaltning av nettstaden. Opplysningane som samlast inn i løysinga, lagrast i ei skyløysing levert av Optimizely.

Lagring

E-post

På nettsiden er det lenker til å sende e-post. Når du sender ei melding vil namn, e-postadresse og kva du skriv om i meldinga, bli lagra i e-postsystemet hos det enkelte føretaket. Det er derfor viktig at det ikkje opplysast om sensitiv informasjon eller personopplysningar i e-posten, for eksempel fødselsnummer og personopplysningar.

Tilbakemeldingar

Du kan gi tilbakemeldingar på nettsidene via skjemaet «Fann du det du leita etter». Skjemaet ligg på eit utval av våre nettsider. Tilbakemeldingane blir brukt som innspel til forbetring og utvikling av nettsidene.

Dersom du skriv inn telefonnummer, personnummer eller e-postadresse, blir desse opplysningane automatisk sletta før innsending. Vi som mottar tilbakemeldinga får derfor aldri denne typen opplysningar. Det er ikkje mogleg å spore tilbakemeldingane tilbake til enkeltpersonar.

Besøksstatistikk​​

Nettstaden lagrar trafikk/besøksstatistikk til ei løysning levert av Matomo. Statistikken viser kor mykje kvart enkelt område av nettsida blir besøkt. Vi kan ikkje spore din bruk av nettstaden tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempel på informasjon som blir lagra er antal besøkande på dei ulike sidene, kva nettstader dei kjem frå, kor lenge dei er på nettsida og kva nettlesarar som blir brukt. Informasjonen som blir lagra brukast i forbetringsarbeid og vidareutvikling av nettstaden sitt tilbod og innhald. 

Lagring av ​​søkeord

Nettstedet lagrar informasjon om kva søkeord som besøkande nyttar. Formålet med dette er å gjere informasjonstilbodet vårt betre. Vi kan blant anna finne ut kva søkeord som gir treff og kva søkeresultat dei besøkande vel. Det er bare søkeorda som blir lagra, og dei kan ikkje koplast til andre opplysningar om besøkande.

Lenker til ekst​​erne nettsider

På nettstaden er det lenker til andre organisasjonar og verksemder. Personvernerklæringa på denne nettstaden omfattar ikkje andre nettstader. Når du besøker andre nettstader må du forholde deg til retningslinene som gjeld for den aktuelle nettstaden.

Lovregulering

Personopplysningsloven inneheld reglar for korleis personopplysningar som samlast inn vil bli behandla, korleis dei blir sikra, kven som har tilgang til opplysningane og om dei blir utlevert til andre.

Klager

Dersom du meiner at behandlinga av personopplysningar ikkje stemmer med det som står beskrive her, eller at vi på andre måtar bryt personvernlovgivinga, kan du klage til Datatilsynet.

Du finn informasjon om korleis du kan kontakte Datatilsynet på tilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Sist oppdatert 12.04.2023