Logo blå saman.no

Partnarskapsmøtet 2024

Stilte seg bak strategi for helsefellesskapet

Den nye strategien har fem hovudpunkt som skal gje retning for arbeidet i helsefellesskapet. Strategien er no til behandling i kommunane og i spesialisthelsetenesta.

Publisert 18.06.2024
Sist oppdatert 19.06.2024
En gruppe mennesker på scenen
Frå diskusjonen om erfaringane så langt i helsefellesskapet.

Partnarskapsmøtet 2024 vart arrangert 15. februar 2024 på Kulturhuset i Bergen.

Partnarskapsmøtet vert arrangert årleg, og skal mellom anna peike ut overordna retning helsefellesskapet. Strategisk samarbeidsutval (SSU) er programkomité for partnarskapsmøtet, og i år var Helse Bergen arrangør.

Stilte seg bak strategi

I partnarskapsmøtet i 2023 fekk SSU i oppdrag å utarbeide ein overordna strategi for Helsefellesskapet i bergensområdet. Frå sommaren 2023 har det blitt jobba godt med å utarbeide eit utkast til felles overordna strategi, med målsetting om å sikre tilslutnad til strategien i partnarskapsmøtet 2024.

Med nokre få språklege justeringar stilte eit samla partnarskapsmøte seg bak den nye strategien. Neste steg blir no politisk behandling av strategien i dei 18 kommunane og i styra i spesialisthelsetjenesta. 

Erfaringar så langt

Møteleiarane var leiar og nestleiar i SSU: kommunedirektør Johnny Breivik (Øygarden kommune) og viseadministrerande direktør Randi-Luise Møgster (Helse Bergen HF). Dei losa forsamlingen gjennom eit program som mellom anna inneheldt refleksjonar frå representantar i helsefellesskapet om kva ein har fått til i samhandlingsmodellen.

Her delte leiarar og nestleiarar frå områdeutvala, saman med brukar- og fastlegefastlegerepresentant, deira erfaringar så langt i samhandlingsmodellen.

Diskuterte finansiering av helsefellesskapet

Ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan blir viktig for helsefellesskapa, men er enno ikkje publisert. Frå Helse- og omsorgsdepartementet blei hovudlinene likevel presentert, og presentasjonen bidrog mellom anna ein god diskusjon om finansiering av helsefellesskapet.  

Helsedirektoratet presenterte styringsdata for helsefellesskapa. Dei inviterte partnarane til å seie kva dei ynskjer av styringsinformasjon og analyser for å kunne utføre oppdraget i helsefellesskapet på best mogleg måte.  

I partnarskapsmøtet i 2023 fekk SSU i oppdrag å utarbeide ein overordna strategi for Helsefellesskapet i bergensområdet. Frå sommaren 2023 har det blitt jobba godt med å utarbeide eit utkast til felles overordna strategi, med målsetting om å sikre tilslutnad til strategien i møtet for 2024. Med nokre få språklege justeringar stilte eit samla partnarskapsmøte seg bak den nye strategien. Neste steg blir no politisk behandling av strategien i dei 18 kommunane og i styra i spesialisthelsetjenesta. 

Kulturhuset bidro til kulturelle rammer for møtet, og musikkterapeut med artistar sørga for at det òg blei musikalske innslag i partnarskapsmøtet.