Logo blå saman.no

Våre samarbeidsavtalar

Her finn du ei oversikt over gjeldande samarbeidsavtalar. Samarbeidsavtalane er delt inn i tre nivå: Overordna avtale, tenesteavtalar og særavtalar.

Som eit ledd i gjennomføringa av samhandlingsreformen vart det lovpålagt å inngå lokale samarbeidsavtalar mellom kommunane og spesialisthelsetenesta.

Føremålet med avtalane er å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunen og helseføretaket, og å etablere gode arenaer og rutinar på sentrale samhandlingsområde. Avtalane skal bidra til at pasientar og brukarar får eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester. 

Retningsline for deltaking og representasjon i helse​fellesskapet​ 

 

Samarbeidsavtalar på tre nivå: 

 

Sist oppdatert 18.06.2024