Logo blå saman.no

Tenesteavtalar

Her finn du oversikt over alle tenesteavtalane. Særavtalar knytt til dei ulike tenesteavtalene finn du inn under kvar tenesteavtale.

Overordna samarbeidsavtale - Tenesteavtale 1​​

Overordna avtale som beskriv kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre. 

Tenesteavtale 2

Retningsliner for samarbeid knytt til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar som har behov for koordinerte tenester.

Tenesteavtale 3 og 5 (somatikk)

Tjenesteavtale 3 og 5 for samarbeid om inntak i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen somatikk for barn, unge og voksne.

Tenesteavtale 3 og 5 (rus og psykisk helse)

Tjenesteavtale 3 og 5 for samarbeid om inntak i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen rusmedisin og psykisk helsevern for barn, unge og voksne. 

Tenesteavtale 4

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp. 

Tenesteavtale 6

Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering.  

Tenesteavtale 7

Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.  

Tenesteavtale 8

Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga.  

Tenesteavtale 9

Samarbeid om IKT- løysingar  

Tenesteavtale 10

Samarbeid om førebygging mellom Helse Bergen HF, Haraldsplass og dei 22 kommunane i sjukehusområdet.  

Tenesteavtale 11​

Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda. ​

Sist oppdatert 20.02.2024