Logo blå saman.no
Person med raud jakke står ved varde i stein og ser på utsikt over hav og landskap.

Samarbeidssekretariatet

Samarbeidssekretariatet (SSE) skal vere eit koordinerande organ i samhandlingsstrukturen og bidra til å sikre samordning i helsefellesskapet. Samarbeidssekretariatet skal arbeide for opne og inkluderande prosessar.

  • Sekretariat for partnarskapsmøte og SSU
  • Planlegge møter i - og følgje opp føringar frå – partnarskapsmøte og SSU
  • Ivareta sekretariatsfunksjonen i områdeutvala
  • Halde seg orientert om saker som blir handsama av områdeutvala, faglege samarbeidsutval og i andre samarbeidsorgan
  • Sekretariatet skal fungere som bindeledd i samhandlingsstrukturen, og kan medverke til å plassere ansvar for behandling av saker i rett samarbeidsorgan
  • Ha redaksjonelt ansvar for felles nettside 

  • Ein kommunal representant frå kvart områdeutval
  • 3 representantar frå spesialisthelsetenesta etter følgjande fordeling: Helse Bergen (2) og Haraldsplass Diakonale Sykehus (1)
  • Representantane skal rekrutterast frå strategisk nivå (leiar- eller rådgjevarnivå)

Sekretariatet skal leiast i fellesskap av én representant frå Helse Bergen og én kommunal representant.

Anne Kvalheim (leiar)
Telefon:  40 61 26 04
E-post: anne.kvalheim@helse-bergen.no 
Representerer Helse Bergen

Kenneth Nodeland (leiar)
Telefon: 40 81 57 50
E.post: Kenneth.Nodeland@bergen.kommune.no
Representerer Bergen kommune

Reidun Braut Kjosås
Telefon:  91 73 75 15
E-post: reikju@kvam.kommune.no
Representerer kommunane i Voss lokalsjukehusområde

Elena Sandgathe 
Telefon:  91 68 70 63
E-post: elena.sandgathe@haraldsplass.no 
Representerer Haraldsplass diakonale sykehus
 
Trude Hjortland
​Telefon: 48 29 99 16
E-post: trude.hjortland@helse-bergen.no​
Representerer Helse BergenSist oppdatert 18.06.2024