Logo blå saman.no

Om oss

Helsefellesskapet i bergensområdet er ein samarbeidsarena der spesialisthelsetenesta og kommunane, saman med fastlegar og brukarrepresentantar, planlegg og utviklar helsetenestene i Helse Bergen sitt føretaksområde.

Kommunar og spesialisthelsetenesta har eit felles ansvar for å levere gode og heilskaplege helse- og omsorgstenester.

Det overordna målet er «innbyggjarens helseteneste» – ei god og trygg helseteneste basert på innbyggjaranes behov og premissar.

Helsefellesskap i bergensområdet byggjer på avtaler mellom regjeringa og KS frå 2019 og 2024. Det er ei forventing om å utvikle samarbeid med mål om meir samanheng og berekraft i helsetenestene. 

I samsvar med avtalen mellom regjeringa og KS, skal helsefellesskapet prioritere tenester til fire pasientgrupper:

  • barn og unge
  • personar med alvorlege psykiske lidingar og rusavhengige
  • eldre med skrøpelegdom
  • personar med fleire kroniske lidingar

 

Lenker:

Sist oppdatert 18.06.2024