Logo blå saman.no

Samarbeidsstruktur

Dagens samarbeidsstruktur vart etablert i 2009. Då vart mellom anna organiseringa av Samarbeidssekretariatet, Toppleiarmøtet og strukturen med dei fire samarbeidsutvala formalisert.

Ved avtalerevisjonen i 2012 vart hovudtrekka i strukturen vidareført. I tillegg vart det etablert eit koordineringsmøte mellom leiarane av samarbeidsutvala; Administrative kontaktmøte (AK).

Grafisk framstilling av samarbeidsstruktur og organisering i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Struktur og organisering av samarbeid mellom tenestenivåa i helsetenesta: Toppleiarmøte, Samarbeidssekretariatet, Samarbeidsutval, andre utval, avtalar, prosjekt, fagråd og nettverk.
Kart over samarbeidskommunane med ulike fargar i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Kart over samarbeidskommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Grafisk modell som viser samarbeidsstruktur og organisering i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Grafisk framstilling av samarbeidsstruktur og organisering i Helse Bergen sitt føretaksområde.

Samarbeidsutvala

    Sist oppdatert 10.01.2023