Logo blå saman.no

Særavtale for føring av elektroniske PLO-meldinger

Føringer ved utveksling av elektroniske PLO-meldinger – på tvers av foretaksgrenser. Vedtatt som førende for samhandling i alle de 4 Samarbeidsutvalgene – i desember 2014.

​Bakgrunn

Det er kommet signaler både fra kommuner og spesialisthelsetjenesten om at det er ønskelig å legge til rette for å sende elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger mellom alle sykehus og kommuner innenfor Helse Vest regionen.

Da avtalene mellom kommuner og helseforetak i de ulike foretaksområdene er noe ulike vil det være behov for felles føringer for inn og utskriving som kan regulere elektronisk samhandling mellom kommune og sykehus.

Disse føringene gjelder altså samhandling om alle pasienter som trenger hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten, og der det ikke er inngått tjenesteavtaler som regulerer inn- og utskrivning mellom aktuelle kommune og sykehus.

Føringer

Vi vil med dette oppfordre til at kommuner og sykehus legger følgende føringer til grunn for elektronisk meldingsutveksling:

  • ​Ivaretagelse av pasientens beste interesser skal være i fokus for begge parter.
  • Gjennom god dialog skal en gjøre sin samhandlingspart i stand til å yte best mulig helse- og omsorgstjenester.

​For pasienter innenfor somatisk sektor følges « Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter», med følgende presiseringer:

  • ​Tidligvarsel og alle andre meldinger oversendes så tidlig som mulig i forløpet, og oppdateres løpende.
  • Kommunen skal svare så raskt som praktisk mulig på melding om utskrivningsklar pasient, men ingen av samhandlingspartene kan kreve at den andre oppfyller eller følger svarfrister som er spesifikke for et avtaleområde. Det skal heller ikke kunne kreves at dokumentasjonen kommer i en form eller et format som er utarbeidet kun for et avtaleområde.
  • En konkretisering av frister, og ellers av hva kommunen mener å trenge for å kunne overta oppfølgings- og behandlingsansvaret, bør avklares gjennom dialogmeldinger etter at sykehuset har oversendt tidligvarsel. Begge parter har et felles ansvar for å sørge for at slike avklaringer blir gjort. Konkrete avtaler om det videre forløpet som bekreftes av begge parter underveis blir å anse som bindende for det videre forløpet.
  • Det skal legges særlig vekt på å i så god tid som mulig avklare forhold rundt pasientens utreise fra sykehus, for å sikre at nødvendige tjenester kan utføres og ​etableres ved pasientens retur til kommunen.
Sist oppdatert 07.03.2024