Logo blå saman.no

Utvikling og strategi

Samarbeid og samhandling mellom kommunane og spesialisthelsetenesta i Helse Bergen føretaksområde er tufta på grunnleggande prinsipp og strategiske grep som skal vera førande for samarbeidet i eit lengre perspektiv. Dette er nedfelt i eit felles grunnlagsdokument.

Operasjonalisering av strategiske grep skjer gjennom utarbeiding av ein felles, årleg handlingsplan.

Samarbeidet skal gjennomførast på ein måte som sikrar god brukarinvolvering og brei involvering og forankring i både kommunar, spesialisthelsetenesta og hos andre relevante offentlege og private/ideelle aktørar.

​​
Sist oppdatert 18.06.2024