Logo blå saman.no

Tilgjengelegheit

Vi jobbar for at innhaldet på våre nettsider skal vere tilgjengeleg for alle.

Generelt om tilgjengelegheit

Alle helseføretak på tvers av landet sine fire helseregionar har ein felles publiseringsløysing for sine nettsider. Der er det lagt til rette for at kvar nettstad skal vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av funksjonsevne.

For eksempel er nettsidene vere koda slik at det er mogleg å lese opp innhaldet med skjermlesarar Språket skal vere klart og tydeleg. Du skal kunne forstørra teksten i nettlesaren, og alle bilde skal ha alternativ tekst.

Tilgjengeleghetserklæring

Tilgjengelegheitserklæringa beskriv korleis og i kva grad nettstaden oppfyller krava i WCAG 2.1-standarden (Retningsliner for universell utforming av webinnhald).

Kvar nettstad i Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta har ein eigen tilgjengeligheitserklæring på uustatus.no.

 

Sist oppdatert 12.04.2023