Logo blå saman.no
Person med raud jakke står ved varde i stein og ser på utsikt over hav og landskap.

Samarbeidssekretariatet (SSE)

Samarbeidssekretariatet skal vere eit koordinerande organ i samhandlingsstrukturen og bidra til å sikre samordning i helsefellesskapet. Samarbeidssekretariatet skal arbeide for opne og inkluderande prosessar.

  • Sekretariat for partnarskapsmøte og SSU
  • Planlegge møter i - og følgje opp føringar frå – partnarskapsmøte og SSU
  • Ivareta sekretariatsfunksjonen i områdeutvala
  • Halde seg orientert om saker som blir handsama av områdeutvala, faglege samarbeidsutval og i andre samarbeidsorgan
  • Sekretariatet skal fungere som bindeledd i samhandlingsstrukturen, og kan medverke til å plassere ansvar for behandling av saker i rett samarbeidsorgan
  • Ha redaksjonelt ansvar for felles nettside 

  • Ein kommunal representant frå kvart områdeutval
  • 3 representantar frå spesialisthelsetenesta etter følgjande fordeling: Helse Bergen (2) og Haraldsplass Diakonale Sykehus (1)
  • Representantane skal rekrutterast frå strategisk nivå (leiar- eller rådgjevarnivå)

Sekretariatet skal leiast i fellesskap av 1 representant frå Helse Bergen og 1 kommunal representant.

Anne Kvalheim (leiar)
Telefon:  40 61 26 04
Epost: anne.kvalheim@helse-bergen.no 
Helse Bergen

Kenneth Nodeland (leiar)
Telefon: 40 81 57 50

Epost: Kenneth.Nodeland@bergen.kommune.no
Bergen kommune

Reidun Braut Kjosås
Telefon:  91 73 75 15
Epost: reikju@kvam.kommune.no
Kommunane i Voss lokalsjukehusområde

Elena Sandgathe 
Telefon:  91 68 70 63
Epost: elena.sandgathe@haraldsplass.no 
Haraldsplass diakonale sykehus
 
Trude Hjortland
​Telefon: 48 29 99 16
Epost: trude.hjortland@helse-bergen.no​
Helse Bergen

Kathrin Sætren Omland
Telefon: 91 84 91 42
Epost: kathrin.omland@regionnordhordland.no​
Kommunanene i Nordhordland ​

Ann Kristin Fagerbakke

Telefon: 47 40 76 64

E-post: ann.kristin.fagerbakke@austevoll.kommune.no

Kommunane i bergensregionenSist oppdatert 19.02.2024