Her finn ein referat frå samarbeidsutvalet og underutvalet for Region vest og Bjørnefjorden.

Under ligg også linkar til saman.no der ein finn referat frå andre underutval der Bergensregionen er representert. Døme: IKT-utval, Medisinskfagleg underutval, Akuttmedisinsk beredskapsutval (UFAB).

<<Tilbake