Helse- og omsorgstenesten har siste åra blitt endra gjennom desentralisering og reformar.  Med samhandlingreforma har ein prøvd å betre samspelet og flyten mellom tenestene og gitt kommunane større ansvar. Kommunane i Region Vest, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, har sett at dei har felles utfordringar i å gi eit fagleg og forsvarleg butilbod til alvorleg psykisk sjuke. Kommunane har difor saman med Øyane DPS arbeidd ut denne rapporten for å avdekke behovet og sjå mogelegheiter, utfordringar og løysingar for eit interkommunalt bustadprosjekt

<<Tilbake