Lindrende enhet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, Helse Bergen, Kreftforeningen og Kompetansesenteret i lindrende behandling, Helseregion Vest. En bredt sammensatt prosjektgruppe, bestående av personer fra de involverte partene, ble gitt ansvaret for å utarbeide en rapport som skulle være styrende for opprettelsen av en interkommunal lindrende enhet. Enheten åpnet 1. oktober 2012, og er et tilbud til kreftpasienter som bor i de samarbeidende kommunene.

 

Omsorg

Lindrende enhet er lokalisert på Kleppestø sykehjem i Askøy kommune .Enheten har felles pre visitt, der pasientens fastlege, lege fra spesialisthelsetjenesten og sykehjemslegen møtes på enheten for å utveksle kunnskap om pasienten og gi råd og veiledning til den videre oppfølgningen .I tillegg er det en rulleringsordning der sykepleiere fra hjemmebasert omsorg og hospitanter fra Helse Bergen og fra de øvrige kommunene arbeider på enheten i perioder for å utveksle kompetanse. Grunntanken er å tilstrebe et mest mulig  sømløst tjenestetilbud for pasientene.

Enheten er en halvannenlinje-tjeneste og målsettingen er å gi et behandlingstilbud som kan forhindre en sykehusinnleggelse og/eller forkorte innleggelsestiden i sykehus. Lindrende enhet er en sengepost der oppholdet skal være målrettet og kortvarig. Det er inngått en avtale om blodtransfusjon mellom Helse Bergen og enheten.  Prosjektet vektlegger kompetanseutveksling og kompetanseheving der samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten er fundamentalt. Lindrende enhet er også et interkommunalt ressurssenter for palliativ kompetanse  som blant annet skal bistå med veiledning og undervisning ut til samarbeidskommunene. I tillegg er enheten en sentral møtearena for ressurssykepleierne i nettverket for kreftomsorg og lindrende behandling. 

Lindrande askøyværingen 1 

Lindrande askøyværingen 2 

<<Tilbake