Samarbeidsstruktur

Den overordna samarbeidsstrukturen vart i stor grad etablert i samband med ein avtalerevisjon i 2009. Då vart mellom anna organiseringa av Samarbeidssekretariatet, Toppleiarmøtet og strukturen med dei fire samarbeidsutvala formalisert.

 

Ved avtalerevisjonen i 2012 vart hovedtrekka i strukturen vidareført, men i tillegg innførte ein et fast koordineringsmøte mellom leiarane av samarbeidsutvala (det såkalla Administrative kontaktmøtet), samt eit medisinsk fagleg utval og eit IKT samhandlingsutval.

 Samarbeidsstruktur_2015

 

 

<<Tilbake