Fase 4. Pilot

Normalisation process theory (NPT) synes også å være et godt verktøy i planleggingen av ny praksis eller endring av praksis. De fire hovedtemaene nevnt over ansees som kritiske i planlegging og gjennomføring av pilot. Kontinuerlig arbeid for å sikre eierskap til utfordringene, behov for nye samarbeidsmåter (for målgruppene) og endelige løsningsforslag er avgjørende for å lykkes med pilot og implementering.

 

Pilotering av rammeverket må skje i avgrensede og lokale settinger. Å ha kjennskap til, kunnskap om og forståelse for konteksten(e) når komplekse intervensjoner skal implementeres er avgjørende for å lykkes. Gjennom prosjektets involvering av lokale ressurser (administrasjon, fag og ledelse) i arbeidsgrupper og i feltarbeidet samt i analyse og tiltaksfasen mener vi å ha lagt et godt grunnlag for gjennomføring av pilot i konkrete lokale praksiser  

 

I planlegging og gjennomføring av pilot er det avgjørende at lokalt nøkkelpersonell blir dedikert til arbeidet. Nøkkelpersonell må, sammen med sine ledere, bidra til planlegging og gjennomføring av pilot – i samarbeid med prosjektets ytterligere ressurser. Vi ser det som hensiktsmessig at vi fordeler ansvar for pilotering knyttet til ulike målgrupper på ulike kommuner. Det vil si at kommunene enten får ansvar for pilot knyttet til Barn (0-18) eller pilot knyttet til Eldre 67+. Tidsramme for pilot er satt til et år.

 

Med kunnskap fra blant annet Normalisation process theory (NPT) og ved hjelp av ekstern veiledning vil det sammen med valgte lokale pilotpraksiser utarbeides konkrete «kjøreplaner» for gjennomføring av pilot.

<<Tilbake