Fase 3. Analyse og Modellutforming

Tematikken i prosjektet er kompleks. Mange ulike perspektiv forenes i komplekse helsevirkeligheter. Innhentet datamateriale gjenspeiler kompleksiteten, og vi tar mål av oss å få beskrevet dette på en måte som yter respekt for de komplekse situasjoner som ulike pasienter, pårørende og helsepersonell står i.

 

I prosjektets analysefase har forløpsfasemodellen stått sentralt. Modellen bygger på psykoseforløpets fire faser; grønn, gul, orange og røde fase, hvor fargene henspeiler på faser i psykosepasientens sykdomsbilde: Grønnfase viser til pasientens mest stabile fase (omtales som arbeidsfasen i psykoseforløpet) og  rød fasehenviser til mer akutte faser av sykdommen som ofte inkluderer kontakt med spesialisthelsetjeneste.

 

I LKT- prosjektet har vi lånt og omskrevet psykoseforløpets modell og kalt den forløpsfasemodellen.

Forløpsfasese

 

Ved å benytte modellen som et analyseverktøy har vi sett at prosjektets målgruppe ikke følger linjære forløp der målet er et begrenset produkt eller tjeneste, men at den enkelte bruker/pasient står i pågående prosesser, over tid - der ulike faser og ulike utfordringer krever grader og variasjoner av innsats, svar, kontakt og involvering fra aktuelle tjenesteaktører. Slik blir det tydelig at rammeverket som prosjektet tar mål av seg å utforme, må ta høyde for nyanser, variasjoner og faser og må kunne tilpasses den enkeltes pågående prosess.  

 

Analyseaarbeidet har også vist at det kan være hensiktsmessig å strukturere funn fra datainnsamlingen under følgende tre kategorier:
- Pasient og brukerperspektivet
- Samarbeid og samhandlingsperspektivet
- Arbeidsprosesser

Normalisation process theory: a framework for developing, evaluating and implementing complex interventions (NPT) er et analyseverktøy som tar for seg faktorer som har betydning for om tiltak som iverksettes  vil bli tatt i varig bruk i vanlige daglige rutiner.

Teorien henviser til fire hovedtemaer:

  • Bygge opp en felles og individuell forståelse og entusiasme (Coherence)
  • Bygge og vedlikeholde engasjement og forpliktelse (Cognitive participation)
  • Tilrettelegging, tilpasning og operasjonalisering av de nye rutinene (Collective action)
  • Vurdering og oppfatning av effekt, nytte, «kostnad» (Reflexive monitoring)

Ved å benytte skissert tilnærming i analysefasen vil man kunne nå målet om å identifisere elementer/tiltak som sammen kan utgjøre hovedprinsipper i et rammeverk for samarbeid med og om pasienter med behov for helhetlige og koordinerte tjenester.

<<Tilbake