Fase 2. Datainnsamling; Metodisk tilnærming

Felles kunnskapsgrunnlag gjennom følgende arbeidslinjer:

Arbeidslinjer2
 

Kunnskapsgrunnlag: 

Det er nødvendig med  et bredt kunnskapsgrunnlag og prosjektmedrbeiderne har gjennomført systematisk litteratursøk samt innhentet erfaringer fra andre aktuelle prosjekter; både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Videre har prosjektet innhentet kunnskap om og erfaringer fra innføring av kreftpakkeforløpene, Psykoseforløpet, Fact-team samt implementering og bruk av nasjonale verktøy som har til hensikt å styrke samarbeidet med og om pasienter med behov for langvarige, helhetlige og koordinerte tjenester, herunder Individuell plan(IP), Koordinerende enhet(KE), koordinatorfunksjoner osv.)

 

Feltarbeid: 

Gjennom feltarbeid har prosjektet innhentet kunnskap om hvordan dagens samarbeid mellom pasienter og tjenesteaktører foregår.

 

Ved å følge arbeidsprosesser knyttet til et utvalg pasienter/brukere søker vi kunnskap om og forståelse for konkrete samhandlingspraksiser gjennom fokus på hvordan: 

 • pasienter og pårørende erfarer sine møter med tjenestene
 • ansatte i spesialisthelsetjeneste og kommune samarbeider med den enkelte pasient/bruker
 • spesialisthelsetjeneste og kommune samhandler
 • man samhandler internt i kommune og spesialisthelsetjeneste

 

Vi har et særlig fokus på overgangerbåde internt i spesialisthelsetjenesten, mellom forvaltningsnivå og i kommunen.

 

Kunnskap innhentes gjennom:

 • samtaler med pasient, pårørende og personell
 • deltagelse på fagmøter med personell der behandling og oppfølging drøftes og besluttes
 • deltagelse i samarbeidsmøter mellom pasient/pårørende og aktuelt personell
 • tilgang til relevante journalopplysninger i spesialisthelsetjeneste og kommune
 • innsyn i bruk av relevante samhandlingsverktøy

 

Feltarbeidet er godkjent av Personvernombudet og for alle pasienter/brukere er det innhentet samtykke

 

Informasjonsskriv til pasient, pårørende og tilsette

 

Arbeidsgruppenes prosesser: 

Prosjektet har i denne fasen to arbeidsgrupper - en for gruppen eldre > 67 år og en for barn/unge 0 - 18 år. Arbeidsgruppene er bredt sammensatt med brukerkompetanse og fagkompetanse fra kommuner og sykehus.

 

Arbeidsgruppenes oppdrag:

 • Gjøre seg kjent med prosjektets tidligere arbeid og innhentet kunnskapsgrunnlag
 • Identifisere mangler og supplere kunnskapsgrunnlaget – knyttet til BARN/ELDRE
 • Drøfte og beskrive dagens samhandlings- og samarbeidspraksis med utgangspunkt i aktuelle case innenfor målgruppen BARN og ELDRE.
 • Bidra til analyse og utforming av rammeverk
 • Bidra til planlegging og  gjennomføring samt evaluerig av pilot
 • Bidra til eventuell implementering

 

<<Tilbake