Fase 1. Prosjektorganisering

Organisering_2

Roller , oppgaver og ansvar

Prosjekteier 

·         Prosjektets initiativtaker

·         Databehandlingsansvarlig

·         Sikre fremdrift

 

Styringsgruppe 

·         Godkjenne prosjektdirektiv

·         Tilføre nødvendige ressurser

·         beslutte nødvendige endringer

·         Støtte prosjektleder og prosjektmedlemmer i gjennomføring

·         Følge opp leveranser og nytteefekter

  

Prosjektleder 

·         Prosjektleder skal lede prosjektet til å oppfylle angitte mål i prosjektdirektiv.

·         Skape et godt samarbeidsklima i prosjektgruppen

·         Fordele og følge opp arbeidsoppgaver.

·         Utarbeide og legge frem beslutningsgrunnlag til styringsgruppen

  

Prosjektgruppe 

·         Prosjektdeltakerne skal bidra med innspill og kompetanse for å sikre gode leveranser i prosjektet.

·         Delta i prosjektmøter og andre avtalte aktiviteter - herunder sette av tid, stille forberedt og gi innspill

·         Utføre avtalte oppgaver innen gitte frister, melde fra til prosjektleder ved ev. avvik

·         Skape et godt samarbeidsklima i prosjektgruppen

·         Innhente innspill til og drøfte prosjektets mulige løsninger hos interessentene man representerer

          (ledelse, fagmiljø, organisasjoner etc.)

·         Formidle prosjektets beslutninger til interessentene man representerer underveis og ved avslutning

·         Være ambassadør for prosjektet og bidra i innføring av prosjektets leveranser og nytteeffekter

 

Referansegrupper:

·         Referansegruppen involveres for å kvalitetssikre innholdet i leveransene

·         Gi råd og innspill til prosjektleder/prosjektgruppen

·         Prøve ut forslag fra prosjektgruppen

 

 Kjerneteam:            

·         Representantene i Kjerneteamet bistår prosjektleder med å oppfylle angitte mål i prosjektdirektivet

·         Fasilitere for ulike gruppers arbeid i regi av prosjektet

·         Utføre avtalte oppgaver og bidra til å sikre kvalitet og framdrift  

.         Bidra med dokumentasjon og presentasjon i prosjektets ulike faser

 

Organisering fra mars 2017 

Avgrensningen i prosjektet fra desember 2016/januar 2017 (se side 9 i dette direktivet) krever at vi ser på hensiktsmessig organisering og kompetansesammensetning i videre drift av prosjektet.

 

Prosjektgruppen ble omorganisert til to arbeidsgrupper og en referansegruppe - basert på inndelingen av målgruppene i 1. barn/unge (0-18 år) og 2. eldre> 67 år. Omorganiseringen skal sikre rett og supplerende  kompetanse med  bakgrunn i avgrensningen som er gjort.

Arbeidsgruppene skal  kvalitetssikre aktiviteter i prosjektet både metodisk og faglig og representantenen vil være viktige kontaktpunkt for diskusjon, forankring, analyse, tiltaksutforming og pilotering.

Referansegruppen (som utgår fra prosjektgruppen) skal være med å kvalitetssikre metodisk tilnærming og en generisk tenkning i etterkant av pilotering.


 

<<Tilbake