Prosjekt - Langvarige og Koordinerte Tenester

 

Samhandlingsprosjekt mellom kommuner og helseforetak med ambisjoner om å utarbeide et felles rammeverk for samarbeid og samhandling, med og om pasienter med behov for helhetlige og koordinerte tjenester.


Den gode dagen_2

Formål: 

  • Pasienter med behov for langvarige, helhetlige og koordinerte tjenester skal oppleve trygghet, kvalitet og egenmestring i møte med helsetjenesten.


Mål:  

  • Utarbeide et overordnet rammeverk som gir føringer for og understøtter, likeverdig samarbeid mellom pasienter, pårørende og relevante aktører i kommune og spesialisthelsetjeneste
  • Bidra til at anbefalt rammeverk blir implementert og operasjonalisert etter prosjektperioden

 

 

Bakgrunn:  

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester (LKT) omhandler et relativt lite antall pasienter som krever store ressurser - både fra spesialisthelsetjeneste og fra helsetjenestene i kommunene. Tjenesten som helhet synes ikke å være rigget for pasienter med behov for LKT og utfordres av behovet disse har for kontinuitet, samhandling og koordinering.

 

Målgruppe: 

 

«Barn, unge, voksne og eldre med komplekse og sammensatte  behov, som over tid har behov for en dynamisk og samordna innsats fra ulike aktører både i kommune og spesialisthelsetjeneste – og der manglende beredskap, kontinuitet i behandling og oppfølging, på kort- og lang sikt, vil få alvorlige konsekvenser for pasient/bruker og/eller omgivelser»

 

Avgrensning:   

 

Kompleksitet  i samordningsbehovet  kombinert med reduserte forutsetninger for å være aktiv og medskapende i  samordningen av egen behandling og omsorg.

 

 

Prosjektfaser og abeidslinjer: 

- prosjektets målsettinger søkes oppnådd gjennom følgende prosjektfaser:

 

 Prosj.organiserinDatainnsamlinganalysePilotevaluering 

 

Klikk på hver av prosjektfasene for mer informasjon

 

Skissert formål og mål fordrer en metodisk tilnærming som gir prosjektet de samtidige perspektiver fra pasientgrupper, pårørende, helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og tjenesteytere i kommunene.

 

 

Forankring: 

 

Prosjektet er forankret gjennom de fire samarbeidsutvalgene og prioritert som et satsingsprosjekt nedfelt i felles handlingsplaner
 

Kommuner og spesialisthelsetjeneste har forpliktet seg til å bidra med faglige og økonomiske ressurser i prosjektperioden

                                                                                             Prosjektdirektiv

 

Prosjektdirektiv:

 

For å beskrive prosjektets formål og mål, målgruppe, leveranser, fremdriftsplan og metodiske tilnærming er det utarbeidet og godkjent et eget prosjektdirektiv for LKT prosjektet.

 

 

 

Prosjektorganisasjon 

 
Styringsgruppe - sammensatt av representanter fra Brukerutvalet i Helse Bergen og representanter på administrativt- og faglig ledernivå i sykehus og kommuner
 
Prosjektgruppe - sammensatt av representanter fra Brukerutvalget i Helse Bergen, representanter med tverrfaglig helse – og medisinskfaglig kompetanse fra kommunene i de fire utvalgsområdene, Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus.
 

Avgrensning i prosjektet fra desember 2016/januar 2017 (se side 9 i dette direktivet) førte til at det var behov for å endre organisering og kompetansesammensetning. 
Prosjektegruppen ble delt i to arbeidsgrupper og en referansegruppe - basert på inndelingen av målgruppene i 1. barn/unge (0-18 år) og 2. eldre> 67 år. 
Hver av gruppene ble supplert med kompetanse med bakgrunn i avgrensningen som er gjort.

Arbeidsgruppene skal  kvalitetssikre aktiviteter i prosjektet - både metodisk og faglig og representantene er viktige kontaktpunkt for diskusjon, forankring, analyse, tiltaksutforming og pilotering.

 
 
Referansegrupper - de fire samarbeidsutvalgene og Medisinsk faglig utvalg
 
Prosjektet har et kjerneteam med ressurser fra sykehus og kommuner.
 
 
 
Prosjektet veiledes av Anders Grimsmo, professor v/Institutt for samfunnsmedisin, NTNU og Norsk helsenett.

 

 

 

 

 

<<Tilbake