Psykoseforløp

Ei arbeidsgruppe nedsett av Samarbeidsutvala har utarbeidd retningsliner for eit felles psykoseforløp, her er sluttrapport frå arbeidet, med dei nye retningslinane.

 

Retningslinane for psykoseforløpet vert gjort gjeldande frå 1.12.12. Samarbeidsutvala har vedteke etablering av ei forløpsgruppe, med følgjande samansetjing 2 kommunale representantar oppnemnd av samarbeidsutvala, 2 representantar oppnemnd av Helse Bergen (1 frå DPS og ein frå sjukehus – ein av desse har leiaroppgåva), 1 representant frå dei private, ideelle DPSa og 2 representantar oppnemnd av brukarutvalet i Helse Bergen.  

 

Nedanfor følgjer ei lenke til ytterlegare dokument om psykoseforløpet på Helse Bergen si internettside:

https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykoseforlop

 

Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon har fått ansvaret for å peika ut forløpsleiar:

Randi-Luise Møgster

Helse Bergen HF

Mobil: 91342978

randi-luise.mogster@helse-bergen.no

 

 

<<Tilbake