Felles grunnlagsdokument

 

Ei arbeidsgruppe samansett av sentrale representantar frå partane utarbeidde i løpet av våren 2011 eit utkast til eit felles grunnlagsdokument for samhandling.

 

Toppleiarmøtet handsama på møte 24 november 2011 felles grunnlagsdokument for samhandling, som inneheld både sentrale prinsipp for samhandlinga og strategiske grep ein er samde om.

 

Til grunnlagsdokumentet vert det kvart år utarbeidd  ein dynamisk handlingsplan, som skildrar konkrete tiltak som ein er samde om å prioritere, som ledd i oppfølginga av dei overordna strategiske grepa. 

 

Grunnlagsdokument 

<<Tilbake