Retningslinje for avvik

Vedteke i alle samarbeidsutvala i desember 2012, og forankra i overordna samarbeidsavtale:

 

Retningslinje avvik/uønska hending

 

Denne gjeld for alle brudd/avvik på samarbeidsavtaler eller felles rutiner knytt til pasientoppfølging, og tas i bruk frå og med 1.1.2013. Partane må sjølv vurdere om det er naudsynt å supplere den felles retningslinja med evt. interne prosedyrar for sakshandsaming.  

 

I mai 2016 vedtok Samarbeidsutvala å innføre nytt skjema for melding om avvik/uønska hending til bruk i kommunane.

 

 

Skjema skal nyttast ved melding av avvik/uønska hending mellom kommune og sjukehus knytt til tenesteavtale 3-5, somatikk.

 

Nytt skjema vert teke i bruk frå 1. november 2016. 

 

Meldeskjema som kommunane skal nytta finn du under. Skjemaet kan fyllast ut elektronisk, skrivast ut og lagrast i kommunen sitt system for avvikshandtering. Retningsliner og rutinar for melding og mottak av avvik/uønska hending er ikkje endra.

(Det er ikkje mulig å fylle ut skjema direkte i nettlesar dersom du nyttar Microsoft Edge. Du må enten nytta Internet Explorer eller Crome, eller du kan laste ned skjema og lagre lokalt før du fyller ut.)

 

Skjema for melding av avvik/uønska hending - nynorsk 

 

Skjema for melding om avvik/uønsket hendelse - bokmål 

 

Kontaktpunkt for melding og tilbakemelding på avvik

<<Tilbake