Nettverk innen geriatri i Hordaland

Regionale koordinatorer i SESAM, til daglig tilknyttet NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus, inviterte 21. november 2013 kommuner og sykehus i Hordaland til en oppstarts-/dialogsamling med tanke på opprettelse av et tverrfaglig fagnettverk innen geriatri i Hordaland.

 

Hensikten med nettverket er å skape en arena for kontakt mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og å formidle kompetanse om fagfeltet. Nettverket skal være sentralt for å ivareta kontinuiteten i utredning, behandling og rehabilitering og for å utveksle kompetanse om fagfeltet i hele Hordaland.

 

Målgruppen er personer med videreutdanning i geriatri/eldre og aldring og andre som jobber spesifikt med geriatri i både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

 

Den første nettverksamlingen er 25.mars 2014 og det planlegges to samlingen i året. Temaet for den første samlingen er «Rehabilitering av eldre» og det er Kenneth Sandviknes, overlege, spesialist i geriatri, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, Bergen og Bård Bogen, fysioterapeut og doktorgradsstipendiat ved Forskningsgruppe i fysioterapi, Universitetet i Bergen som bidrar med det faglige innholdet denne gang.

 

Kontaktpersoner: 

Janne Lise Ferstad, Haraldsplass Diakonale sykehus 

Mail: janne.lise.strand.ferstad@haraldsplass.no 

Tlf.: 55 97 91 81

 

Turid Valle Risnes , NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

Mail: turid.valle.risnes@olaviken.no

Tlf.: 55 38 18 80

 

Om SESAM 

Sesam ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

SESAM ønsker samarbeid om kompetanseutvikling, forskning og formidling innen feltet eldremedisin og samhandling i helseregionen. Kompetansesenteret har derfor knyttet til seg medarbeidere i 20 % stillinger i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Medarbeiderne har som hovedfokus å utvikle faglige nettverk knyttet opp mot geriatriske og alderspsykiatriske tema og styrke samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, helsemyndigheter og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Fagnettverk er fagformidling i form av likemannsarbeid og erfaringsutveksling. Kunnskap trenger tilpasning til lokale forhold, ressurser og muligheter for å bli til praksis. Fagnettverk kan være en bro mellom teori og praksis.

 

<<Tilbake