Her finn du oversikt over samarbeidsstruktur, gjeldande samarbeidsavtalar, fagleg samarbeid, kontaktinformasjon i kommunar/helseføretak og nyheiter om samhandling i området.

NYHEITER OM SAMHANDLING I OMRÅDET:  

 

31.10.2016

Vedteke i alle samarbeidsutvala i desember 2012, og forankra i overordna samarbeidsavtale:

 

Retningslinje avvik/uønska hending

 

Denne gjeld for alle brudd/avvik på samarbeidsavtaler eller felles rutiner knytt til pasientoppfølging, og tas i bruk frå og med 1.1.2013. Partane må sjølv vurdere om det er naudsynt å supplere den felles retningslinja med evt. interne prosedyrar for sakshandsaming.  

 

I mai 2016 vedtok Samarbeidsutvala å innføre nytt skjema for melding om avvik/uønska hending til bruk i kommunane.

 

13.01.2015

Kortversjon med rutiner, begrepsavklaring, ansvarsforhold og pasientforløp er utarbeidet av Helse Bergen og representanter fra Samarbeidsutvalget for Bergen kommune og Samarbeidsrådet for Voss.

29.02.2016

 

22. mai 2016 får pasientar i Helse Vest, over 16 år, tilgang til sjukehusjournalen sin på nett.
Det er godkjente journalnotat med hendingsdato etter 1. mars 2016 som vil visast. Foreldre og føresette kan sjå journalen til eigne barn under 12 år. 

Samarbeidsutvalgsområdene
Lenke til eksterne sider
Eldre artikler