Rettleiar for deltaking i samarbeidsarbeid

Samarbeidsutvala har tatt inititiativ til å utarbeide ein rettleiar som skal gjennomgås med deltakarane i ulike samarbeidsforum og - prosessar:

 

Rettleiar med momentliste.

 

Tanken er at dette skal være eit verktøy for å sikre forankring og gode samarbeidsprosessar. Rettleiaren skal gjennomgås i fellesskap mellom den som utnemner ein representant og denne, både før oppstart av eit tidsavgrensa gruppearbeid eller før ein går inn som deltaker i eit fast møteforum. 

 

Det er også utarbeida ein supplerande eigen rettleiar for deltakarar i samarbeidsutvala.

<<Tilbake