Samarbeidssekretariatet (SSE)

Samarbeidssekretariatet (SSE) er sett saman av representantar frå Helse Bergen og frå Haraldsplass Diakonale Sykehus, samt ein kommunal representant frå kvart utvalgsområde. Det er eit felles organ som skal sikre framdrift og ivareta drifta av samarbeidsstrukturen. 

    

 

Kontakt ein av oss ved ein førespurnad knytt til samhandling i området:

   

 

Magne Høgelid

55975707/ 97493483

magne.stale.hogelid@helse-bergen.no 

Helse Bergen, koordinator for SSE

Reidun Braut Kjosås

91737515 reikju@kvam.kommune.no Kommunane i Voss og omegn

Kim Sperstad 

94435688

Kim.Sperstad@haraldsplass.no

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Anne Hildegunn Færøy

41441208 ahf@nordhordland.net 

Kommunane i Nordhordland

Eirik Vestrheim 55567441 eirik.vestrheim@bergen.kommune.no

Bergen kommune

Linn Kristin Kästel

98633686

linn.kastel@askoy.kommune.no Kommunane i Bergensregionen

 

 

Samarbeidssekreteriatet ventar at innmeldte saker er forankra i eigen organisasjon på førehand. Det skal koma fram i innmeldinga kva etat/kommune saka vert meldt frå, og korleis saka er forankra i organisasjonen.

 

Frist for innmelding av saker til Samarbeidsutvala er tre veker før møtetidspunkt

 

Saker skal sendast til partane sin representant i Samarbeidssekretariatet:

 

Skjema for innmelding av saker til SSE

 

 

Mandat for Samarbeidssekretariat

  

– for Helse Bergens foretaksområde  

 

Mandat for Samarbeidssekretariatet (SSe) er hjemlet i gjeldende overordnet samhandlingsavtale, mellom primær- og spesialisthelsetjenesten innenfor Helse Bergens foretaksområde (som innbefatter Bergen lokalsykehusområde og virksomhet innenfor både somatikk og psykiatri).

 

Målsetting 

 

Samarbeidssekretariatet skal både være en praktisk drivkraft og koordinerende instans innenfor samarbeidsstrukturen som er fastlagt i gjeldende overordnete samhandlingsavtale.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Holde seg orientert om nasjonale og regionale føringer for samhandling, og bidra til å formidle dette til samarbeidsutvalgene og respektive organisasjoner/parter.
  • Planlegge møter i, og følge opp føringer gitt frå samarbeidsutvalgene og toppledermøtet.
  • Sekretariatet vil også ha ansvar for å planlegge og gjennomføre årlig fellesmøte mellom de overordnete samarbeidsutvalgene og andre samarbeidsparter.
  • Sekretariatet skal fungere som bindeledd mellom samarbeidsutvalgene, og mellom samarbeidsutvalgene og andre aktuelle samarbeidsparter, herunder aktuelle fagråd/underutvalg og samarbeidsnettverk.
  • SSe skal være et godt synlig kontaktpunkt for alle henvendelser vedrørende samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten innenfor foretaksområdet. Herunder har sekretariatet ansvar for å gjøre avtalene og samhandlingsstrukturen kjent, og formidle kunnskap om disse elektronisk.
  • SSe skal bidra til å plassere ansvar for behandling av saker hos rett instans innenfor samarbeidsstrukturen, og være en rådgiver i forhold til å identifisere rett behandlingsform for den enkelte samhandlingssak.
  • Bidra til etablering og oppfølging av underordnete samarbeidsavtaler, herunder sørge for etablering av strukturer for å håndtere avvik/erfaringsmeldinger som i en første omgang ikke har latt seg løse ved kontakt på tvers mellom forvaltningsnivåene, mellom ansvarlige fagpersoner innenfor linjen.
  • Sekratariatet skal koordinere og ta initiativ i forhold til evaluering og revidering av eksisterende avtaleverk.

 

Organisering/sammensetning:  

 

Personell på rådgivernivå frå spesialisthelsetjenesten, samt representasjon fra kommunene i hvert samarbeidsutvalg. Personalledelse ligger til partene som bidrar med ressurser. Fordelingsnøkkel for ressurser/kostnader skal i utgangspunktet være 50% fra spesialist- og 50% fra primærhelsetjenesten. Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen samarbeider om spesialisthelsetjenestens del av denne ressursen etter nærmere avtale.

 

Sekretariatet skal ha en koordinator fra Helse Bergen. Leder, eller evt. nestleder, fra hvert av de overordnete samarbeidsutvalgene, skal, sammen med administrerende direktør ved HDS og viseadministrerende direktør ved HB, bidra til å koordinere sekretariatets virksomhet på et overordnet nivå. Disse skal blant bli forelagt en virksomhetsplan, ved årets begynnelse, og en årsmelding ved årets slutt, fra sekretariatet.

 

 

Mandatet blei revidert og handsama i alle 4 samarbeidsutvala februar 2016.

<<Tilbake