Samarbeidsavtalar

Her finn du ei oversikt over gjeldande samarbeidsavtalar, og tenesteavtalar med tilhøyrande særavtalar.

 

 

Frå og med 1.1.2012 vart det innført eit nytt avtalehierarki, med samarbeidsavtaler på tre nivå:

 

Nivå I: Overordna samarbeidsavtale

 

Nivå II: Tenesteavtalar som er forankra i Overordna samarbeidsavtale

 

Nivå III: Særavtalar, knytt til tenesteavtalar, med føremål å regulera meir avgrensa faglege og/eller geografiske områder.

 

Avtalar på alle dei tre nivåa kan i tillegg gje heimel og grunnlag for utarbeiding av felles retningsliner, som ikkje har avtalestatus, men som i praksis er forpliktande for partane og kan sjåast på som eit fjerde nivå for administrativ/fagleg regulering av samhandlinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta.

 

I tillegg til dei 22 kommunane i Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus sitt føretaksområde, har Eidfjord kommune og Gulen kommune tredd inn som part i overordna samarbeidsavtale med tilhøyrande tenesteavtalar som Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Voss Distriktspsykiatriske senter (NKS Bjørkeli), NKS Olaviken alderspsykiatriske sjukehus AS, Solli Distriktspsykiatriske Senter og Betanien Sykehus tidlegare har inngått.

 

Oversikt over avtalane: 

 

Nivå 

Avtale 

Gyldigheits-periode ** 

Avtalepartar 

I 

 

OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE 

 

Samarbeidsavtale mellom Helse Bergen HF og Eidfjord kommune

 

Samarbeidsavtale mellom Helse Bergen HF og Gulen kommune

 

Supplerande administrativ retningsline for avvik 

  

01.07.2012 -

24 kommunar; HB; HDS; VDPS; SDPS; BDPS; OAS * 

II 

 

Tenesteavtale 1: Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning om kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre

 

01.07.2012 -

24 kommunar; HB; HDS; VDPS; SDPS; BDPS; OAS * 

II 

 

Tenesteavtale 2: Retningsliner for samarbeid knytt til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod til pasientar som har behov for koordinerte tenester

 

 

Særavtale til Tenesteavtale 2,6 og 10.
Samarbeid om opplæring av pasientar, brukarar og pårørande i eit lærings- og meistringsnettverk

 

 

Særavtale med prosedyre ved behov for følgje under opphald i spesialisthelsetenesta 

 

01.07.2012 -

 

 

24 kommunar; HB; HDS; VDPS; SDPS; BDPS; OAS * 

III 

 

01.06.2018 -

 

 

24 kommunar; HB; HDS

01.01.2013 -

24 kommunar; HB; HDS; VDPS; SDPS; BDPS; OAS * 

II 

 

Tenesteavtale (3 og 5) for samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor 

 

Supplerande administrativ: Retningsline for elektronisk meldingsutveksling 

 

01.02.2012 -

24 kommunar; HB og HDS

II 

 

Tenesteavtale 3-5 for samarbeid om inntak i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen rusmedisin og psykisk helsevern for barn, unge og voksne 

Supplerande administrativ: Retningslinje for elektroniske meldinger psyk og rus 1.0.

 

Varierande – alle frå 01.01.2015

24 kommunar; HB; VDPS; SDPS; BDPS; OAS

II 

 

Tenesteavtale 4: Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp - revidert 2018.

 

Oversikt over særavtaler  om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i kommunane

 

01.03.2018 -

15 kommunar; HB og HDS *** 

III 

Varierande - sjå i oversikta 

HB, HDS og 17  kommunar

II 

 

Tenesteavtale 6: Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

 

 

Særavtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling

 

 

 

Særavtale til Tenesteavtale 2,6 og 10.
Samarbeid om opplæring av pasientar, brukarar og pårørande i eit lærings- og meistringsnettverk

 

01.07.2012 -

24 kommunar; HB; HDS; VDPS; SDPS; BDPS; OAS * 

III 

01.11.2016 -

24 kommunar, HB, HDS, BDH og Kreftforeningen,

 

 

01.06.2018 -

 

24 kommunar; HB; HDS

II 

Tenesteavtale 7: Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

 

 

 

 

Særavtale som gjeld samarbeid om opplæring av helsefagarbeider-lærlingar.

Vedlegg til særavtalen:

Vedlegg_1_Veiledende retningslinjer for arbeid med kompetansemål

Vedlegg_2_Vurdering av måloppnåelse

Vedlegg_3_Egenpresentasjon

Vedlegg_4_Økonomi

  

Særavtale for samarbeid om utlysing og tilsetting i kobla turnuslegestillingar 

 

01.07.2012 -

24 kommunar; HB; HDS; VDPS; SDPS; BDPS; OAS * 

III 

 

 

 

 

01.08.2018-

HB, HDS og kommunane; Askøy, Bergen,  Fjell, Fusa, Kvam, Lindås, Meland, Modalen, Os, Vaksdal og Voss

   

III 

01.07.2013 -

HB, HDS og 19 kommunar**** 

II 

 

Tenesteavtale 8: Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga

 

Supplerande adminstrativ:Rutinar for samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselsomsorga

 

01.06.2015 -

HB, og 24 kommunar

II 

 

Tenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løysningar

 

01.07.2012 -

24 kommunar; HB; HDS; VDPS; SDPS; BDPS; OAS * 

II 

 

Tenesteavtale 10: Samarbeid om førebygging

 

 

Særavtale til Tenesteavtale 2,6 og 10.
Samarbeid om opplæring av pasientar, brukarar og pårørande i eit lærings- og meistringsnettverk

 

01.07.2012 -

24 kommunar; HB og HDS

 

III 

 

01.06.2018 -

 

24 kommunar; HB og HDS

II 

 

Tenesteavtale 11 og 12: Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

 

 

Særavtale til Tenesteavtale 11 og 12 - Avtale om samarbeid ved pandemisk influensa.

 

01.07.2012 -

24 kommunar; HB og HDS

III

01.01.2019 -

24 kommunar; HB og HDS

 

 

Oversikta vart sist oppdatert: 02.11.2018

* Helse Bergen (HB); Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS); Voss Distriktspsykiatriske Senter NKS Bjørkeli (VDPS); Solli distriktspsykiatriske senter (SDPS);  Hospitalet Betanien Distriktspsykiatriske senter (BDPS); Olaviken alderspsykiatriske sykehus (OAS).

 

** Avtalene som er inngått i 2012 eller 2013 har inga avgrensing på kor lenge dei er gyldige. Avtalene skal gjennomgåast årleg av partane, med tanke på å vurdere om det er behov for endringar. I tillegg kan kvar av partane til ei kvar tid seie opp avtalen og krevje revisjon.

 

*** Desse (15) kommunane må revidere/inngå særavtalar med HB og/eller HDS som er heimla i revidert tenesteavtale 4. 
Kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy har vedtatt at tenesteavtale 4 er erstatta med Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp. Dokumentet erstatter tidlegare «Tenesteavtale 4» for desse kommunane.

 

 

**** Dette gjeld dei kommunane som har turnuslegar på det tidspunkt avtalen vert gjort gjeldande frå, sjå i avtalen for ei oversikt over kva for kommunar dette omfatter.

 

 

 

Historikk:  

 

Det finnes i tillegg avtaler inngått før 2012, som framleis er gjeldande. Desse vil verte tilpassa det nye avtalehierarkiet ved neste revisjon av den enkelte avtale: 

 

Les meir om avtaleprosessen i 2012 for å få på plass eit komplett avtaleverk som fyller lovkrava.

 

Det er utarbeida ei rettleiing med svar på vanlige spørsmål frå tilsette i sjukehus og kommunar vedrørande praktisering av denne svært sentrale avtalen, som mellom anna regulerer den kommunale betalingsplikta for utskrivingsklare pasientar.

<<Tilbake