Fagråd syn

Fagråd Syn vart skipa i 2008 som eit samarbeidsorgan for aktører som er ein del av tilbodet til personar med synsnedsetting i Hordaland. Fagrådet arbeider for eit mest mogleg heilhetlig og koordinert tilbod for personar med synsnedsetting, og for eit godt samarbeid og god informasjonsflyt mellom dei ulike aktørane. Fagrådet arbeider også for at informasjon om habilitering og rehabilitering skal være synleg og tilgjengeleg for brukarar og fagpersonar.

 

Kontaktinformasjon: fagradsyn@helse-bergen.no 

 

Deltakere i Fagråd Syn: 

 

Augeavdelinga Haukeland Universitetssjukehus

(http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/augeavdelinga/Sider/default.aspx)

 

Bergen voksenopplæring, Bergen kommune (https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/voksenopplaeringen )

 

Høgskolen i Bergen

( http://www.hib.no/ )

 

NAV Arbeidsrådgivning Hordaland

(https://www.nav.no/805321256.cms )

 

NAV hjelpemiddelsentral Hordaland

(https://www.nav.no/no/Lokalt/Hordaland/NAV+Hjelpemiddelsentral+Hordaland)

 

Norges Blindeforbund Hordaland

(https://www.blindeforbundet.no/internett/fylkeslag/hordaland )

 

Norges Optikerforbund

( http://www.optikerne.no/ )

 

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

(http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/Sider/default.aspx)

 

Statped Vest

( www.statped.no/vest )

 

Syns- og audiopedagogisk tjeneste Hordaland

(https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/synsog-audiopedagogisk-tjeneste )

 

<<Tilbake